Wettelijke informatie

Privacybeleid

 

Onderhavige privacyverklaring is van toepassing op de website www.erasmushouse.museum (hierna aangeduid als « de website »). Deze website wordt beheerd door de gemeentelijke musea van Anderlecht « Erasmushuis & Begijnhof », waarvan de zetel is gevestigd te 1070 Brussel, de Formanoirstraat 31, vertegenwoordigd door Dhr. Fabrice Cumps, in zijn hoedanigheid van Burgemeester. De gemeentelijke musea van Anderlecht « Erasmushuis & Begijnhof » worden hierna aangeduid als “de musea”.

 

1.1 Doelstellingen van dit privacybeleid

De musea achten het van belang hun bezoekers en gebruikers een kwaliteitsservice te kunnen bieden. Hiertoe verzamelen en verwerken de musea bepaalde persoonsgegevens conform de van kracht zijnde wetten. De vereisten betreffende de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 1992, die met ingang van 25 mei 2018 werd vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming, worden systematisch door ons nageleefd. Dit privacybeleid heeft tot doel u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

1.2 Van welke persoonsgegevens maken wij gebruik?

De gegevens die u ons meedeelt
– Als u tickets voor een activiteit, een bezoek, enz. online wilt reserveren of kopen, dient u uw toestemming te geven over de (tijdelijke) bewaring en verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Indien u niet akkoord gaat, zult u geen toegang hebben tot bepaalde diensten van de musea.
Onderstaande gegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt in het kader van uw reservatie of aankoop online. Via onze website wordt geen enkele informatie betreffende betaling geregistreerd. De online betalingen worden beheerd door het betalingsplatform « Stripe ».
Naam en voornaam
Taal waarin de reservatie/aankoop werd gedaan
Datum en uur van de reservatie/aankoop
Telefoonnummer
E-mailadres
Facturatieadres
– Op de sociale media (Facebook, Instagram…)kunt u via de knoppen de pagina’s delen die u op deze site raadpleegt.
Wanneer u deze knoppen gebruikt, kan de derde in kwestie ook cookies invoegen en zo bepaalde gegevens van uw bezoek aan de site registreren. In de privacyverklaring van de firma in kwestie vindt u de meest recente informatie hieromtrent.
– Wanneer u zich inschrijft op onze Nieuwsbrief of indien u zich opgeeft voor een specifieke actie, zullen onderstaande gegevens worden gevraagd en bewaard:
Naam en voornaam
E-mailadres
Taalkeuze
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u de Nieuwsbrief te sturen in de door u gekozen taal. U beschikt altijd over de mogelijkheid onze mailings niet meer te ontvangen. Het volstaat op de link ’Zich uitschrijven’ te klikken die in elke e-mail vermeld staat.
– Wanneer u een formulier op de website invult (contact, klacht, evenement, bestelling) worden, naargelang uw vraag of klacht, onderstaande gegevens verzameld, bewaard en verwerkt:
Naam en voornaam
E-mailadres
Persoonlijke gegevens voor bestellingen
Iedere bijkomende informatie die u ons vrijwllig geeft
– Als u onze brochures ontvangt :
Onderstaande gegevens worden, naargelang uw vraag of klacht, verzameld, bewaard en verwerkt:
Naam en voornaam
Persoonlijke gegevens voor bestellingen
Iedere bijkomende informatie die u ons vrijwillig geeft

Cookies

Zoals de meeste websites maakt deze site gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat via de geraadpleegde website, in dit geval de website van onze musea, naar onze browser wordt gestuurd. Cookies zorgen ervoor dat de site informatie over uw bezoek opslaat, zoals bijv. de door u gekozen taal. Dit kan uw volgend bezoek aan deze site vergemakkelijken en het nut ervan voor u vergroten.
Wij maken gebruik van cookies om volgende redenen:
– Uw voorkeuren: zo bewaren wij de door u gekozen taal voor een volgend bezoek.
– Analyse: hiervoor maken we gebruik van Google Analytics om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.
Door op deze site te surfen, geeft u uw toestemming voor het gebruik van cookies.

1.3 Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor de strikt noodzakelijke duur rekening houdend met de doelstellingen inzake gegevensverzameling (zie paragraaf 2/2). Bovendien verwijderen we, op aanvraag, zo spoedig mogelijk uw gegevens (zie paragraaf 2.5).
1.4 Uw gegevens en derden
Tenzij u uw toestemming hebt gegeven of tenzij wij hiertoe juridisch verplicht zijn, zullen wij nooit uw persoonsgegevens aan derden doorgeven of verkopen.

1.5 Uw persoonsgegevens raadplegen, corrigeren of verwijderen

U hebt het recht de persoonsgegevens die u aangaan gratis te raadplegen en informatie op te vragen over de verwerking van deze gegevens.
U hebt het recht ze gratis te (laten) corrigeren.
U hebt het recht uw gegevens gratis te laten verwijderen of het gebruik ervan te verbieden.
Indien u het recht wenst uit te oefenen om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via n.pigeon@erasmushouse.museum .
Tevens kunt u uw schriftelijke aanvraag richten tot:
Erasmushuis & Begijnhof,
Dienst Communicatie van de musea
Nathalie Pigeon
de Formanoirstraat, 31
- B-1070 Brussel
Gelieve zo duidelijk mogelijk te zijn, zodat wij uw vraag snel en correct kunnen behandelen. Het is van wezenlijk belang dat uw identiteit duidelijk vermeld staat, zoniet, dan kan uw vraag niet worden behandeld.

1.6 Toepasselijk recht – Geschillen

De site is onderworpen aan het Belgisch recht en bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.
Indien u geen genoegen neemt met het antwoord of met de maatregelen van degene die uw gegevens behandelt, dan kunt u, na uitoefening van één van uw rechten (Art. 77 tot 80 van de GDPR), gratis klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
Email : commission@privacycommission.be
Website: www.privacycommission.be

 

1.7 Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over uw gegevens en hun verwerking, dan kunt u zich via n.pigeon@erasmushouse.museum.richten tot de verantwoordelijke voor gegevensbescherming.
Degenen die dit wensen, kunnen eveneens bijkomende informatie opvragen over de van toepassing zijnde wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
Email : commission@privacycommission.be

Website: www.privacycommission.be

 

1.8 Gegevens

Gemeentelijke musea van Anderlecht « Erasmushuis & Begijnhof » 
de Formanoirstraat, 31
- B-1070 Anderlecht
Tel: +32 (0)2 521 13 83

info@erasmushouse.museum

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.