Informations légales

Wettelijke vermeldingen

 

Algemeen

Deze website wordt beheerd door de gemeentelijke musea van Anderlecht « Erasmushuis & Begijnhof », waarvan de zetel is gevestigd te 1070 Brussel, de Formanoirstraat 31, vertegenwoordigd door Dhr. Fabrice Cumps, in zijn hoedanigheid van Burgemeester. De gemeentelijke musea van Anderlecht « Erasmushuis & Begijnhof » worden hierna “de musea” genoemd.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.erasmushouse.museum (hierna de « website » genoemd) en op de website uitgevoerde transacties (aankoop van producten en diensten, inschrijving op evenementen en reservaties van rondleidingen). Door zich toegang te verschaffen tot de website en door die te gebruiken, verbindt u zich ertoe deze voorwaarden te aanvaarden en na te leven.
De musea behouden zich het recht voor te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Iedere wijziging treedt onmiddellijk in werking. U wordt derhalve verzocht deze pagina regelmatig te raadplegen. De laatste wijziging werd aangebracht op 31/01/2021.

Aansprakelijkheid

Over het algemeen kunnen de musea niet aansprakelijk worden gesteld in geval van technische problemen die van invloed zijn op de informatieverspreiding op hun site. De musea behouden zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving noch enige vergoeding van welke aard ook, de website volledig of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk of blijvend te onderbreken.
De musea kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens u of jegens een derde inzake eender welke wijziging, onderbreking, schorsing of opheffing van de site. Ingeval de musea worden gelinkt aan andere sites, kunnen de musea niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of voor het bestaan van deze andere sites.
Onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen of toepasselijke overheidsbepalingen kunnen de musea niet aansprakelijk worden gesteld voor iedere rechtstreekse of onrechtstreekse schade – inzonderheid, maar niet beperkend – winstverlies, verlies van klanten, verlies van gegevens of onlichamelijke goederen, die zich kunnen voordoen door het gebruik van de site of door de onmogelijkheid de site te gebruiken, en met name, voor ieder evenement dat in verband staat met de site en/of iedere derde site. In het bijzonder kunnen de musea niet aansprakelijk worden gesteld in geval van volledige of gedeeltelijke piraterij van hun site en de schade die deze piraterij jegens u of jegens een derde teweeg zou kunnen brengen.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de site geeft de gebruiker geen enkel recht op intellectuele eigendom. De inhoud van deze site blijft het exclusieve eigendom van de musea.
Zo zijn alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere op de site gereproduceerde elementen beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of iedere andere van kracht zijnde bepaling die van toepassing zou zijn inzake het intellectuele eigendom. Voor u is dus enkel gebruik voor privédoeleinden toegestaan. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als namaak en/of inbreuk op het merkenrecht en/of op het auteursrecht en/of op iedere andere van kracht zijnde bepaling die van toepassing zou zijn inzake het intellectuele eigendom.
Het is dus verboden alle of een gedeelte van een van de op de site gereproduceerde elementen en het geheel of een gedeelte van de site in het algemeen weer te geven, te vertegenwoordigen, te verspreiden, te commercialiseren, te wijzigen of af te staan, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de musea. Ieder ongeoorloofd gebruik van het geheel of een gedeelte van de site (piraterij, namaak, enz.) zal aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging conform de van kracht zijnde wetten.

Geschillen

Voor deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. De geschillen inzake het gebruik van deze site dienen uitsluitend te worden behandeld voor de rechtbanken van Brussel.

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.